Regulamin

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

O NAZWIE
STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNO – EDUKACYJNE ,,PAMIĘĆ”

Rozdział I
Postanowienia

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „PAMIĘĆ” w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kobyłka.
 4. Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 6. Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczątek i druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie idei patriotycznych oraz kultury fizycznej.
  1) odwołanie do wartości Bóg – Honor – Ojczyzna
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1) współpracę z innymi Stowarzyszeniami,
  2) współpracę z instytucjami, urzędami państwowymi i samorządowymi,
  3) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie sportu i rekreacji,
  4) organizowanie zawodów s owych oraz uczestnictwo w zawodach
  organizowanych przez inne Stowarzyszenia,
  5) organizowanie rekonstrukcji historycznych.

Rozdział IlI
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
  jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających,
  3) honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2) przedstawi pozytywną opinię czterech członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
  Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
  pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
  Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
  wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek pięciu
  członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3) regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
  wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
  Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
  przestrzegania regulan1inu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkowska następuje na skutek:
  1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2) wykluczenia przez Zarząd:
  a) z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
  3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego będącego osobą
  prawną.
 15. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo
  wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu, w
  terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Walne Zgromadzenia Członków rozpatruje
  odwołanie podczas najbliższego zgromadzenia, a jego uchwała w sprawie jest ostateczna.
  Do czasu rozstrzygnięcia odwołania wszelkie prawa i obowiązki składającego odwołanie
  członka ulegają zawieszeniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków
  2) Zarząd
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa pięć lat, a jego wybór odbywa się w głosowaniu
  jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
  uprawionych do głosowania.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
  większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawionych do
  głosowania, chyba że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
  Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  2) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszenie goście
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
  Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
  co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej
  liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2) uchwalania zmian regulaminu,
  3) wybór i odwoływanie Zarządu,
  4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  5) uchwalania wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
  rzecz Stowarzyszenia,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
  jego władze,
  9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  1O ) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
  sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
 9. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
  uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 10. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i
  wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
  miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes
 12. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) realizacja celów Stowarzyszenia,
  2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 3 w rozdz. V,
  5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  7) przyjmowanie i skreślenie członków z wyjątkiem członków honorowych.
 13. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
  jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
  organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż połowę
  składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1) ze składek członkowskich,
  2) darowizn, spadków, zapisów,
  3) dotacji i ofiarności publicznej,
  4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
  przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uprzedniej zgody wszystkich członków
  Stowarzyszeni a oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
  szczególności w sprawach majątkowych nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu
  wymagana są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
  podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
  obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
  sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W spawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
  Prawo o Stowarzyszeniach.
Show Buttons
Share On Facebook
Hide Buttons